Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
7143 4844
Opowiedz mi swoją historie.
— teraz
6862 f915
Reposted byc0smicgirlIhateeverythingaboutyou
6590 521f
Reposted byperfectlyimperfect perfectlyimperfect
6294 fc0d
Reposted bySkydelanmaybeme

Właśnie wróciłem z miejsca, gdzie byłem duszą towarzystwa, a z ust mych płynęły nieustannie dowcipy, śmiali się wszyscy, byłem podziwiany - ale myślami byłem daleko, na krańcu świata…
Wyszedłem i chciałem się zastrzelić.

— Søren Kierkegaard
Play fullscreen
Died last night in my dreams
Życzę sobie, żeby was wszystkich, tak was, było jak najmniej w moim życiu.
— moje zdrowie
Reposted bypamieciodleglenikomuanislowa
Reposted fromconchiglia conchiglia vianiemaproblemu niemaproblemu
Wstawiłam rano pranie a później pomyślałam, że sama też się mogę wstawić.
— .
Reposted fromrol rol vianiemaproblemu niemaproblemu
5650 cd4d 500
Reposted fromfukuku3 fukuku3 vianosmile nosmile
Reaguj na to, co się naprawdę dzieje, a nie na to, co sobie wyobrażasz.
— Helen Fielding
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna via10pln 10pln
5100 e842
9925 06b3 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid vianewworldmap newworldmap
Play fullscreen
Who will care for the falling?
– Puchatku?– Tak Prosiaczku?– Nic, tylko chciałem się upewnić, że jesteś.
— unikatowe.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl